فروش تجاری/مغازه 20 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


0

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

۱۵سال

سن بنا

تعداد اتاق

بدون اتاق

تعداد اتاق

طبقه

همکف

طبقه

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۶

طول بر

کف

سرامیک

کف

وضعیت سند

تجاری

وضعیت سند

جهت ملک

جنوبی

جهت ملک

آگهی های مشابه