فروش زمین 912 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۲۰

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

توضیحات آگهی

قیمت روز