ولیعصر(ونک تا پارک وی)

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان ولیعصر بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیرانات در شمال تهران می‌رسد. بخشی از این خیابان حد فاصل بین میدان ونک تا پل پارک وی را شامل میشود. بلوار میرداماد نیز از خیابان ولیعصر در این محدوده آغاز می شود و تا شریعتی ادامه پیدا میکند. پارک‌ وی نام چهارراهی در شمال تهران است. این چهارراه در محل تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه‌های چمران - مدرس قرار دارد. سمت شمال پارک‌ وی در محدوده منطقه ۱ شهرداری و سمت جنوب آن در محدوده منطقه ۳ شهرداری قرار دارد. پل پارک‌وی با جهتی شرقی-غربی در این محل واقع شده‌است. سمت شرقی پل پارک‌وی در بزرگراه مدرس و سمت غربی آن در بزرگراه چمران امتداد یافته‌است. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به خیابان ولیعصر در این محدوده با بی آرتی های خیابان ولیعصر به سمت ونک است. همچنین نزدیکترین ایستگاه های مترو به این خیابان، ایستگاه مترو میرداماد و ظفر و تاکسی به سمت خیابان ولیعصر است.

ولیعصر(ونک تا پارک وی)