فروش زمین 1700 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


0

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۲۶

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

شمالی

جهت ملک

امکانات ملک

محصور شده

آگهی های مشابه