خرید و فروش

رهن و اجاره

مبلغ معامله

مبلغ را به تومان وارد کنید

مبالغ معامله

مبلغ را به تومان وارد کنید

مبلغ را به درستی وارد کنید

محاسبه

محاسبه

عرف بازار

عرف بازار

غالبا دفاتر املاک مبالغی معادل ۱.۵ تا ۳ برابر نرخ کمیسیون اتحادیه املاک از مشتریان خود دریافت می کنند

کمیسیون متراژ

متراژ

متراژ ۱۰ درصد کمتر از نرخ کمیسیون اتحادیه املاک از مشتریان خود دریافت می کند

کمیسیون اتحادیه

اتحادیه

دفاتر املاک باید برای مبالغ تا ۵۰۰ میلیون از طرفین معامله ۰.۵ درصد و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت کنند