فروش زمین 3300 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۳۳

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

شمالی

جهت ملک

توضیحات آگهی

قیمت روز

آگهی های مشابه