فروش زمین 4650 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

وضعیت سند

ندارد

وضعیت سند

جهت ملک

شمالی

جهت ملک

آگهی های مشابه