شریعتی (ظفر تا تجریش)

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان شریعتی واقع در منطقه یک شهرداری تهران ابتدای آن از تقاطع با اتوبان صدر و انتهای جنوبی به شمالی سه راه شریعتی با خیابان تجریش است. این خیابان با محله های قیطریه، تجریش و دزاشیب همسایه است و دارای مراکز خرید متنوع و باشگاه ورزشی چمران؛ بیمارستان مدیکال(medical) است. با بررسی متراژ؛ دسترسی های محله به ایستگاه های مترو: ایستگاه صدر، ایستگاه مترو قلهک و مترو تجریش آسان و دارای تاکسی و اتوبوس می باشد. همچنین دسترسی های اصلی به خیابان شریعتی، اتوبان صدر، خیابان های الهیه، میرزاپور، موسیوند، برادران واعظی و خیابان باهنر است.

شریعتی (ظفر تا تجریش)