طالقانی

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

از خیابان طالقانی در گذشته به عنوان شمالی ترین خیابان تهران یاد می شد اما امروزه این خیابان در محدوده مرکزی شهر تهران قرار گرفته است. این خیابان جهت شرقی-غربی دارد و از سه راه طالقانی در سمت شرق، دانشگاه تهران و خیابان قدس در غرب محدود است. تعداد زیادی از سازمان های دولتی و ادارات در خیابان طالقانی قرار دارند و به همین دلیل این خیابان از اهمیت خاص و بالایی برخوردار است. سفارت سابق آمریکا در این خیابان قرار دارد. نام خیابان طالقانی به افتخار سید محمود طالقانی، فعال سیاسی و فقیه ایرانی نام گذاری شده است. از جمله مراکز دولتی مهم در خیابان طالقانی می توان به ساختمان مرکزی بانک ملت، وزارتخانه نفت، وزارتخانه تعاون، شعبه مرکزی بانک تجارت و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. با بررسی متراژ دسترسی های اصلی به خیابان طالقانی، از خیابان های شریعتی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشد و ایستگاه متروی طالقانی نیز که در تقاطع خیابان آیت الله طالقانی و خیابان شهید مفتح واقع شده است که نزدیکترین ایستگاه مترو به خیابان طالقانی است. همچنین در این محدوده دسترسی به اتوبوس، تاکسی و مترو نیز وجود دارد.

طالقانی