شهید عراقی

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان شهید عراقی که در منطقه 4 شهرداری تهران واقع شده است، به موازات اتوبان شهید صیاد شیرازی از خیابان خواجه عبدالله انصاری آغاز شده و تا خیابان گیلان ادامه دارد. پل روگذر زین الدین نیز از روی خیابان شهید عراقی عبور می کند. با بررسی متراژ دسترسی به خیابان شهید عراقی از طریق تاکسی، مترو و اتوبوس امکانپذیر است.

شهید عراقی